Vedtægter

​Vedtægter for Rudersdal Boldklub – Gældende fra 8/2-2018

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rudersdal Boldklub. Foreningen har hjemsted i Rudersdal kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er fodboldaktiviteter for børn og unge, hvor leg og læring er i fokus samt at skabe en kultur med kammeratskab og respekt for hinanden. Foreningen er primært baseret på frivillig arbejdskraft og forældrehjælp.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan foreningen optage enhver, som matcher eller relaterer sig til foreningens formålsparagraf.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til en af bestyrelsen oprettet e-mail. For medlemmer skal indmeldelsen bekræftes af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende, dog med en prøvetid på 14 dage.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til en af bestyrelsen oprettet e-mail med en måneds varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan dog dispensere helt eller delvis fra dette i særlige tilfælde.

§ 6 Eksklusion og udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem af foreningen, når særlige forhold taler herfor. I sager om eksklusion kan medlemmet under eksklusion kræve bestyrelsens beslutning indbragt på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsorden, når anmodningen herom er formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og senest 8 dage efter det pågældende medlem skriftligt – herunder via e-mail – har modtaget meddelelse om eksklusion.

§ 7 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelle gebyrer, dog med den begrænsning at kontingentet ikke varierer mere end 10%  i forhold til forrige års kontingent.  

Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvis for at betale kontingent. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Pådrager et medlem sig restance ud over en måned, kan vedkommende udelukkes fra deltagelse i klubbens træning, kampe og øvrige arrangementer.

§ 8 Stemmeret

Stemmeret har alle medlemmers forældre (en stemme per barn som er medlem), som ved generalforsamlingens afholdelse ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen er åben for alle som har stemmeret (jf. § 8) og annonceres via et af bestyrelsen bestemt online kommunikations værktøj (f.eks. www.holdsport.dk). Det er medlemmernes eget ansvar ved indmeldelse at registre sig og løbende at opdatere profilen på det pågældende kommunikationsværktøj. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel og højest 10 ugers varsel med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller på e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Er der rettidigt indkommet forslag, lægges disse på det ovenfornævnte kommunikationsværktøj en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt evt. gebyrer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Ethvert medlem har ret til per anmodning at modtage kopi af generalforsamlingsreferater og regnskaber for de på anmodningstidspunktet seneste 3 år.

§ 10 Afstemning

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til nærværende vedtægter skal behandles, ligesom dirigenten træffer bestemmelse om, hvorledes afstemning skal foregå. Skriftlige afstemninger skal foretages, når der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Ændringer af vedtægterne kan ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal foruden godkendelse på generalforsamlingen også sendes til formanden for foreningen. Beslutning om foreningens opløsning kræver kvalificeret flertal, jf § 17. Øvrige beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt (herunder via e-mail) over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Ledelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 1 til 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen er forældre til medlemmer som har stemmeret, jf § 8. Bestyrelsen vælges for 1 år af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 13 Tegningsregler mv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Ved afstemninger i bestyrelsen er ved stemmelighed formandens stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 14 Kapitalforvaltning

Kassereren forvalter klubbens midler, hvoraf den del, der ikke øjeblikkelig er i brug, indsættes på en konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden reglerne for disponering over klubbens midler.

§ 15 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det underskrevne og revideret regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og underskrives af bestyrelsen.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor, jf § 9. Revisor må ikke sidde i foreningens bestyrelse. Revisoren skal hvert år inden udgangen af februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger og har tillige krav på alle de oplysninger, som han/hun måtte forlange til bekræftelse af regnskabets rigtighed.


§ 17 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves (kvalificeret majoritet), at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes senest fire uger efter til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Såfremt generalforsamlingen vælger at opløse foreningen, skal generalforsamlingen træffe beslutning om fordeling af evt. formue, her under fast ejendom og løsøre. Evt. formue skal tilfalde idrætslige formål i Rudersdal kommune.

§ 18 Samarbejde med øvrige klubber og foreninger

Bestyrelsen kan samarbejde med øvrige klubber og foreninger, der dels anvender samme idrætsanlæg som foreningen, og dels med øvrige klubber og foreninger for at styrke det fodboldfaglige niveau.

§ 19 Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

---oo0oo--

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2018 og erstatter tidligere vedtægter.